top of page
FYSIOTERAPI OCH KBT

BEHANDLING UR ETT HELHETSPERSPEKTIV

Det unika med Inspira Fysio är att behandlingen utgår från övertygelsen att vårt fysiska och psykiska mående hänger ihop och påverkar varandra. Genom en kombination av kroppsliga tekniker och psykologiska verktyg blir det både lättare att hitta grunden till dina besvär och att hitta nya vägar framåt mot bättre hälsa. Därför erbjuder Inspira Fysio en kombination av fysioterapi, KBT och friskvård för fysisk och mental hälsa. 

massage

FYSIOTERAPI (SJUKGYMNASTIK)

Fysioterapi (sjukgymnastik) med inriktning mot mental hälsa hjälper dig att förstå dina kroppsliga symtom, bli mer närvarande i kroppen och få verktyg för att ta bättre hand om dig själv. Genom andnings- och rörelseövningar balanseras nervsystemet och du får hjälp att hantera och reglera känslor, stress och smärta.
Behandlingen bygger mycket på österländska metoder som har stöd i västerländsk forskning, såsom medveten närvaro, yoga och tai chi.

Psykolog session

KBT  (KOGNITIV BETEENDETERAPI)

KBT (kognitiv beteendeterapi) är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som visat sig vara effektiv vid en lång rad psykiska problem som expempelvis depression och olika former av ångest och oro. 


Genom KBT får du hjälp att relatera till känslor och tankar och du får aktivt öva dig på att förändra beteenden som hindrar dig i ditt liv.

FYSIOTERAPI MED INRIKTNING MENTAL HÄLSA

KROPPSKÄNNEDOM 

I Basal Kroppskännedom (BK) arbetar vi med medvetna rörelser som följer andningen. Övningarna tränar upp din förmåga att röra dig mer stabilt, balanserat, välkoordinerat och avspänt. Du lär dig använda kroppen på ett anatomiskt funktionellt sätt. Metoden har även god effekt på stressrelaterade besvär och olika psykiska symtom som ångest, oro och depression. BK ger även ökad möjlighet att kunna hantera långvarig smärta.

Tai Chi

AVSPÄNNING OCH AVSLAPPNING

När vi är utsatta för psykisk eller fysisk stress svarar kroppen med en ökad anspänning. I vissa fall blir spänningen i kroppen långvarig och du kan ha svårt att slappna i kroppen även när du är i vila. Spänningarna kan leda till värk och smärta och till ett begränsat rörelsemönster. Med hjälp av avspänning och avslappningsövningar lugnar vi nervsystemet och övar upp förmågan att slappna av.

Image by Joshua Woroniecki

TRÄNINGSBALANS

Kroppen behöver balans mellan träning och återhämtning för att må bra. När du under en längre tid utsätter kroppen för en hög fysisk eller psykisk belastning behöver du både bygga upp kroppen och ge den tillräcklig återhämtning. Du får lära dig att lyssna in kroppens signaler för att själv kunna veta vad den behöver för att hitta balans.

Yoga vid havet

TAKTIL STIMULERING (LUGNANDE BERÖRING)

 Taktil Stimulering är en medveten och strukturerad beröring av huden som aktiverar frisättning av oxytocin och därmed lugnar nervsystemet. Behandlingen ger smärtlindring, lugn, förbättrat immunförsvar och en bättre mag-och tarmfunktion. Många upplever också positiva psykiska effekter såsom ökad glädje, nyfikenhet och öppenhet.

Hand Massage

LIVSSTILSFÖRÄNDRING

Du får hjälp och stöd i att göra den livsstilsförändringen som du behöver. Kanske behöver du komma igång med vardagsmotion och en hållbar och rolig träningsrutin som fungerar i längden? Eller så behöver du öva på att vara mer närvarande här och nu och prioritera återhämtning. Du får hjälp att hitta rätt åtgärd och stöttning i att bibehålla motivationen även när det känns tufft.

Image by Bruno Nascimento

 UTBILDNING OCH EGENVÅRD

Att förstå varför kroppen fungerar som den gör och hur den påverkas av fysisk eller psykisk belastning är centralt för att kunna ta hand om kroppen på ett bra sätt. Att veta vad man ska vara uppmärksam på, kunna känna in när man behöver bromsa och när man kan köra på ger en trygghet i att våga testa och prova. Du får kunskapen och verktygen för att själv kunna planera och utvärdera din  behandling.

Image by Mathew Schwartz

KBT (KOGNITIV BETEENDETERAPI)

KARTLÄGGA OCH FÖRÄNDRA

Tillsammans kartlägger vi dina problem för att förstå hur din problematik har uppkommit och hur olika problemområden hänger ihop. Du får kunskap och förståelse kring hur du kan göra för att bryta problematiska tankar eller beteenden för att må bättre.
Genom att bli medveten om dina tankar, känslor och beteenden i nuet skapar du ett utrymme att kunna agera på ett nytt sätt.

Image by Heidi Fin

PROBLEMLÖSNING

När man är stressad, orolig eller nedstämd har man ofta svårt att lösa problem på ett praktiskt och konstruktivt sätt. En del av problematiken är ofta att man får svårt att se lösningar och att man hanterar sina problem på ett sätt som inte är funktionellt i längden. 
Tillsammans hjälps vi åt att konkretisera och strukturera upp dina problem. Du får sedan de verktyg du behöver för att kunna hitta funktionella lösningar och alternativa förhållningssätt.

Image by Ashley Batz

ÅNGESTHANTERING OCH KÄNSLOREGLERING

Starka känslor och ångest kan vara mycket svåra att hantera och kan upplevas både obehagliga och begränsande. Det finns mycket man kan göra själv både för att minska sin ångest och kunna hantera starka känslor när de kommer. Du kommer lära dig att bli mer medveten om dina tankar, känslor och upplevelser och förstå varför du reagerar som du gör. Du får lära dig flertalet strategier du kan använda i stunden och du kommer utmanas i att försöka agera på ett sätt som gör att de jobbiga känslorna minskar på sikt.

Image by Alexas_Fotos

MEDVETEN NÄRVARO OCH ACCEPTANS

Medveten närvaro handlar om att stanna upp och bli medveten om vad som händer i nuet utan att värdera eller döma. Att praktisera medveten närvaro ger ökad koncentration och uppmärksamhet och minskar stress.


Acceptans är ett förhållningssätt som handlar om att se och uppleva verkligheten som den är istället för att önska ett den vore på ett annat sätt. I stället för att undvika det som känns jobbigt får du i behandlingen lära dig att hantera dina svårigheter. Du får hjälp att börja rikta om din energi mot att skapa det liv du vill leva med dina förutsättningar. 

kvinna medveten närvaro.jpg

SJÄLVMEDKÄNSLA

Självmedkänsla handlar om att stötta sig själv i motgångar istället för att reagera med självkritik eller kräva av sig själv att alltid vara perfekt. Att ge sig själv värme, omsorg och respekt när livet är svårt har visats leda till minskad stress, ökad närvaro och större acceptans mot sig själv och mot andra. Tillsammans undersöker vi hur du automatiskt reagerar vid motgångar, hur du behandlar dig själv när livet känns svårt. Du kommer att få praktiska övningar som aktiverar och stärker din förmåga till självmedkänsla och självomhändertagande.

self care.jpg
bottom of page