top of page
Psykolog session

KBT - KOGNITIV BETEENDETERAPI

KBT (kognitiv beteendeterapi) är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som visat sig vara effektiv vid en lång rad psykiska problem som expempelvis depression och olika former av ångest och oro. Genom KBT får du hjälp att relatera till känslor och tankar och du får aktivt öva dig på att förändra beteenden som hindrar dig i ditt liv.

KARTLÄGGA OCH FÖRÄNDRA

Tillsammans kartlägger vi dina problem för att förstå hur din problematik har uppkommit och hur olika problemområden hänger ihop. Du får kunskap och förståelse kring hur du kan göra för att bryta problematiska tankar eller beteenden för att må bättre.
Genom att bli medveten om dina tankar, känslor och beteenden i nuet skapar du ett utrymme att kunna agera på ett nytt sätt.

Image by Heidi Fin

PROBLEMLÖSNING

När man är stressad, orolig eller nedstämd har man ofta svårt att lösa problem på ett praktiskt och konstruktivt sätt. En del av problematiken är ofta att man får svårt att se lösningar och att man hanterar sina problem på ett sätt som inte är funktionellt i längden. 
Tillsammans hjälps vi åt att konkretisera och strukturera upp dina problem. Du får sedan de verktyg du behöver för att kunna hitta funktionella lösningar och alternativa förhållningssätt.

Image by Ashley Batz

ÅNGESTHANTERING OCH KÄNSLOREGLERING

Starka känslor och ångest kan vara mycket svåra att hantera och kan upplevas både obehagliga och begränsande. Det finns mycket man kan göra själv både för att minska sin ångest och kunna hantera starka känslor när de kommer. Du kommer lära dig att bli mer medveten om dina tankar, känslor och upplevelser och förstå varför du reagerar som du gör. Du får lära dig flertalet strategier du kan använda i stunden och du kommer utmanas i att försöka agera på ett sätt som gör att de jobbiga känslorna minskar på sikt.

Image by Alexas_Fotos

MEDVETEN NÄRVARO OCH ACCEPTANS

Medveten närvaro handlar om att stanna upp och bli medveten om vad som händer i nuet utan att värdera eller döma. Att praktisera medveten närvaro ger ökad koncentration och uppmärksamhet och minskar stress.


Acceptans är ett förhållningssätt som handlar om att se och uppleva verkligheten som den är istället för att önska ett den vore på ett annat sätt. I stället för att undvika det som känns jobbigt får du i behandlingen lära dig att hantera dina svårigheter. Du får hjälp att börja rikta om din energi mot att skapa det liv du vill leva med dina förutsättningar. 

kvinna medveten närvaro.jpg

SJÄLVMEDKÄNSLA

Självmedkänsla handlar om att stötta sig själv i motgångar istället för att reagera med självkritik eller kräva av sig själv att alltid vara perfekt. Att ge sig själv värme, omsorg och respekt när livet är svårt har visats leda till minskad stress, ökad närvaro och större acceptans mot sig själv och mot andra. Tillsammans undersöker vi hur du automatiskt reagerar vid motgångar, hur du behandlar dig själv när livet känns svårt. Du kommer att få praktiska övningar som aktiverar och stärker din förmåga till självmedkänsla och självomhändertagande.

self care.jpg
bottom of page